“Nawyk” | Co robią ludzi silni psychicznie?

Listen to the news – good quality audio. Download

Be sure to complete the whole lesson – there’s a test at the end!

Amy Morin jest psychologiem i psychoterapeutą. Amy Morin is a psychologist and a psychotherapist.

Jej książka mówi o nawykach ludzi silnych psychicznie – o tym, co robią i o tym, czego nie robią. Her book speaks about mentally strong people’s habits – about what they do and about what they don’t do.

Mamy też artykuł Morin, który opisuje takie nawyki. We’ve also got a Morin’s article which describes such habits.

Numerem jeden na liście jest wdzięczność. Number one on the list is gratitude.

Ludzie silni psychicznie koncentrują się na pozytywnych aspektach życia. Mentally strong people focus on positive aspects of their lives.

Jeśli w ich życiu zdarza się coś złego, nie psuje to ich humoru. If something bad happens in their life, it doesn’t ruin their mood.

Są optymistami i cieszą się, że życie dało im lekcję. They’re optimists and they’re happy that life gave them a lesson.

“Nawyk” to rzecz, którą robimy często. “Nawyk” (“a habit”) is a thing which we do often.

Zazwyczaj nie myślimy o tym, że ją robimy. We usually don’t think about doing it.

Robimy ją automatycznie. We do it automatically.

Nawyki mogą być dobre lub złe. Habits can be good or bad.

Słowo “nałóg” ma bardzo podobne znaczenie do “złego nawyku”, a jeśli sytuacja jest bardzo poważna, to możemy użyć słowa “uzależnienie”. The word “nałóg” (“bad habit”) has a very similar meaning to “zły nawyk” (“bad habit”) and if a situation is very serious, then we can use the word “uzależnienie” (“addiction”).

Przykłady dobrych nawyków: Examples of good habits:

 • zdrowa dieta – nawyk zdrowej diety, healthy diet – a habit of healthy diet,
 • czytanie mądrych książek – nawyk czytania mądrych książek, reading wise books – a habit of reading wise books,
 • uprawianie sportu – nawyk uprawiania sportu. doing sports – a habit of doing sports.

A oto przykłady złych nawyków – nałogów: And here go examples of bad habits:

 • niezdrowa dieta – nawyk niezdrowej diety, unhealthy diet – a habit of unhealthy diet,
 • palenie papierosów – nawyk palenia, smoking cigarettes – a smoking habit,
 • obrażanie innych – nawyk obrażania innych. offending others – a habit of offending others.

Teraz posłuchajmy newsa jeszcze raz w celu utrwalenia wiedzy. Now let’s listen to the news one more time in order to consolidate the knowledge.

[Reklama Patreona] [A Patreon advertisement]

Amy Morin jest psychologiem i psychoterapeutą. Amy Morin is a psychologist and a psychotherapist.

Jej książka mówi o nawykach ludzi silnych psychicznie – o tym, co robią i o tym, czego nie robią. Her book speaks about mentally strong people’s habits – about what they do and about what they don’t do.

Mamy też artykuł Morin, który opisuje takie nawyki. We’ve also got a Morin’s article which describes such habits.

Numerem jeden na liście jest wdzięczność. Number one on the list is gratitude.

Ludzie silni psychicznie koncentrują się na pozytywnych aspektach życia. Mentally strong people focus on positive aspects of their lives.

Jeśli w ich życiu zdarza się coś złego, nie psuje to ich humoru. If something bad happens in their life, it doesn’t ruin their mood.

Są optymistami i cieszą się, że życie dało im lekcję. They’re optimists and they’re happy that life gave them a lesson.

Amy Morin jest psychologiem i psychoterapeutą. Jej książka mówi o nawykach ludzi silnych psychicznie – o tym, co robią i o tym, czego nie robią. Mamy też artykuł Morin, który opisuje takie nawyki. Numerem jeden na liście jest wdzięczność. Ludzie silni psychicznie koncentrują się na pozytywnych aspektach życia. Jeśli w ich życiu zdarza się coś złego, nie psuje to ich humoru. Są optymistami i cieszą się, że życie dało im lekcję.

Amy Morin is a psychologist and a psychotherapist. Her book speaks about mentally strong people’s habits – about what they do and about what they don’t do. We’ve also got a Morin’s article which describes such habits. Number one on the list is gratitude. Mentally strong people focus on positive aspects of their lives. If something bad happens in their life, it doesn’t ruin their mood. They’re optimists and they’re happy that life gave them a lesson.

“Nawyk” to rzecz, którą robimy często. Zazwyczaj nie myślimy o tym, że ją robimy. Robimy ją automatycznie. Nawyki mogą być dobre lub złe. Słowo “nałóg” ma bardzo podobne znaczenie do “złego nawyku”, a jeśli sytuacja jest bardzo poważna, to możemy użyć słowa “uzależnienie”. Przykłady dobrych nawyków:

 • zdrowa dieta – nawyk zdrowej diety,
 • czytanie mądrych książek – nawyk czytania mądrych książek,
 • uprawianie sportu – nawyk uprawiania sportu.
  A oto przykłady złych nawyków – nałogów:
 • niezdrowa dieta – nawyk niezdrowej diety,
 • palenie papierosów – nawyk palenia,
 • obrażanie innych – nawyk obrażania innych.
  Teraz posłuchajmy newsa jeszcze raz w celu utrwalenia wiedzy.

“Nawyk” (“a habit”) is a thing which we do often. We usually don’t think about doing it. We do it automatically. Habits can be good or bad. The word “nałóg” (“bad habit”) has a very similar meaning to “zły nawyk” (“bad habit”) and if a situation is very serious, then we can use the word “uzależnienie” (“addiction”). Examples of good habits:

 • healthy diet – a habit of healthy diet,
 • reading wise books – a habit of reading wise books,
 • doing sports – a habit of doing sports.
  And here go examples of bad habits:
 • unhealthy diet – a habit of unhealthy diet,
 • smoking cigarettes – a smoking habit,
 • offending others – a habit of offending others.
  Now let’s listen to the news one more time in order to consolidate the knowledge.

Source